Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru 
do SP10 w roku szkolnym 2021/2022.

Druki można otrzymać w sekretariacie szkoły  lub pobrać z naszej  strony internetowej (Pliki do pobrania - Zgłoszenie i Wniosek - poniżej).

 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 10

 

wypełniają zgłoszenie do klasy pierwszej.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

W związku z trwającą pandemią COVID 19  zapisy dzieci  będą odbywać się droga elektroniczną, podajemy adres mailowy:  sp_10leg@interia.pl  lub sekretariat@sp10.legnica.eu.

 

Dokumenty będzie można także zostawić w skrzynce korespondencyjnej, która znajduje się przy wejściu do szkoły.

 

Druki przyjęcia do klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz będą  dostępne   przy wejściu  do szkoły.  

 

 

Rekrutacja  do  klas  pierwszych na  rok  szkolny 2021/2022

 

I. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej na podstawie  zgłoszenia rodziców w dniach od 15.02.2021 r. do 10.03.2021r.

(druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej)

II. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły :

Rodzice dzieci  zamieszkałych poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie  złożonego wniosku

(druk: Wniosek o przyjęcie do klasy piewszej):

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniałniającym   do  klas   pierwszych  dla

dzieci  zamieszkałych  poza obwodem  szkoły.

 

 L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów

06.03 -26.03

24.05 - 27.05

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

29.03-31.03

28.05 - 01.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04

16.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

16.04-20.04

17.06-19.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04

21.06

 Podstawa prawna:

1) rozdział  6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910 ze zm.) - zwracam w szczególności uwagę na art. 133, 149-152, 157-160,

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737),

3) Uchwały NR XXXI/317/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1612),

4) Zarządzenia Nr 2/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2021/22 (w załączeniu),

5) Zarządzenia Nr 9/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, do Zespołu Szkół Muzycznych, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  do placówki oświatowo-wychowawczej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.

 

Nabór do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej Nr 10 w Legnicy prowadzona będzie w formie elektronicznej i dotyczy tylko dzieci  sześcioletnich  ( rocznik 2015).

 

W celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia dziecka należy wypełnić wniosek na stronie : https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/legnica.

 

Miejsce pierwsze na liście preferencji jest miejscem pierwszego wyboru. Następnie wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły/ przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

  

HARMONOGRAM  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

  

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w  postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

05.03 -26.03

24.05-27.05

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03-31.03

28.05-01.06

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04

16.06

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

16.04-20.04

16.06-18.06

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04

21.06

  

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie : 

http://www.portal.legnica.eu/edukacja-7-56/rekrutacja/

 


 

Wykaz ulic obwodu  Szkoły Podstawowej Nr 10 w Legnicy znajduje się w Plikach do pobrania (Rejon SP10)

 

Pliki do pobrania