Jesteś tutaj: Start / Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

program i plan pracy doradcy zawodowego

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. ZOFII KOSSAK W LEGNICY

rok szkolny 2019/2020

 

 

 

1.      Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017r.

 

 

Główne założenia WSDZ

 •  
 • obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 • wszystkie klasy 7, 8 Szkoły Podstawowej objęte zostaną warsztatami grupowymi z doradztwa zawodowego. Wszystkie klasy 0,1,2,3,4,5,6 Szkoły Podstawowej w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizować będą zadania z obszaru  orientacji zawodowej, natomiast w oddziałach przedszkolnych obejmować będą preorientację zawodową realizowaną przez nauczycieli tych oddziałów.  

 

Główne obszary działań w ramach WSDZ

 

 1. A.     W ramach pracy z uczniami obejmuje:
 • poznawanie siebie, zawodów, udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej.
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych.
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy.
 • indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu.
 • pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
 • konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów.
 • pomoc w  wyborze i  nabywaniu kwalifikacji zawodowych.
 • pomoc w budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów.
 • wskazywanie możliwości  kształcenia w systemie pozaświatowym.
 • poruszanie się na rynku pracy.
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika,
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.
 • rozwijanie postawy i umiejętności przedsiębiorczych poprzez prowadzone warsztaty i koło zainteresowań, przygotowywanie do konkursów z zakresu przedsiębiorczości oraz spotkania z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w tym wizyty studyjne w zakładach pracy.

 

Moduły doradcze w poszczególnych klasach - preorientacja i orientacja zawodowa:

w oddziałach przedszkolnych

 • obejmują preorientację zawodową, „która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień”,
 • zajęcia realizowane są przez nauczycieli danego etapu edukacyjnego na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego, a także podczas wizyt zawodoznawczych.

w klasach 0,1,2,3,4,5,6 SP

 • obejmują orientację zawodową, której celem jest „zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień”
 • zajęcia w formie warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych form pracy - gry i zabawy z obszaru orientacji zawodowej zgodnie z programem WSDZ prowadzone przez nauczycieli danego etapu edukacyjnego na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i dodatkowo wspomagane przez doradcę zawodowego.

w klasach 7,8 SP

 • zajęcia w formie grupowych warsztatów integracyjnych z elementami zawodoznawstwa,
 • w klasach 8 SP prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych z uwzględnieniem wyjść do placówek edukacyjnych, uczestniczeniu w forach edukacyjnych-zawodowych, trening konstruowania i planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, symulacje zakładania własnej firmy – obszar przedsiębiorczości.

 

 1. B.      W ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 

 • zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, prezentowanie doświadczenia zawodowego z poszczególnych obszarów zawodowych,
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
 • gromadzenie, systematyczna aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej,
 • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,

 • konsultacje doradcze dla chętnych rodziców i uczniów podczas dyżuru doradczego lub w umówionych terminach.

 

 1. W ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną):
 1.  
 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu profilaktyki i wychowawczego,
 • współpraca z wychowawcami poszczególnych klas – prowadzenie warsztatów doradczych na godzinach wychowawczych, organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.
 •  współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym – współprowadzenie warsztatów, a także konsultacje poszczególnych uczniów u specjalistów,
 • określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia  poradnictwa zawodowego w szkole, udostępnianie zgromadzonych materiałów oraz narzędzi każdemu zainteresowanemu wychowawcy, nauczycielowi.

 Współpraca z podmiotami w ramach WSDZ

 1. Praca szkolnego doradcy zawodowego.
 2. Praca nauczycieli, wychowawców, pracowników biblioteki, pedagoga i psychologa szkolnego, którzy w ramach współpracy ze szkolnym doradcą zawodowym,  realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery na lekcjach, np.: godziny z wychowawcą, WOS –u, współuczestniczą w realizacji formy doradczej zwanej „rynkiem pracy” poprzez udział  i  współorganizowanie wycieczek do instytucji rynku pracy, na targi pracy, organizując spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami uczelni.
 3. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami wyższymi oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Legnicy.
 4. Udział  w projekcie „ Legnicka edukacja dla przyszłości”-wycieczki zawodoznawcze.

 

Działalność szkolnego doradcy zawodowego

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego

 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia (zawodu) oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika (wolontariusza).
 • Wprowadzenie młodszych uczniów w tematykę doradztwa zawodowego i kształtowanie ich świadomości edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc wychowawcom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
 • Opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu do realizacji w ramach WSDZ.
 • Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie WSDZ.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

Realizacja zadań szkolnego doradcy zawodowego

 

Podstawa realizacji zadań doradcy

Szkolny doradca zawodowy realizuje zadania  na podstawie, zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły programu pracy realizacji WSDZ na dany rok szkolny. Wyznacznikiem  opracowywania programu i planu pracy z uczniami, rodzicami i Radą Pedagogiczną są:

 • Założenia programu i planu pracy doradcy zawodowego.
 • Czas pracy szkolnego doradcy zawodowego.
 • Aktywność i zaangażowanie uczniów.
 • Możliwości organizacyjne.
 • Dostępna baza i zaplecze merytoryczne.
 • Liczebność beneficjentów działań doradczych.
 • Możliwość współpracy i integracji działań doradczych z przedstawicielami Rady Pedagogicznej.
 • Możliwość i skala współpracy z instytucjami rynku pracy, szkołami ponadgimnazjalnymi.

Formy  działań realizowanych w ramach WSDZ, których adresatami mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne (instytucje rynku pracy, zakłady pracy, i in.).

 • Poradnictwo grupowe - zespołowe, zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych.
 • Rynek edukacyjny i pracy-  wizyty studyjne w szkołach ponadgimnazjalnych, obserwacje, wizyty w zakładach pracy, uczniowski wolontariat (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków kształcenia w szkole/, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców  i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/, targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, biura doradztwa personalnego i inne).
 • Informacja edukacyjno – zawodowa gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych uczelni/ .
 • Warsztaty przedsiębiorczości –zajęcia warsztatowe z podstaw przedsiębiorczości, symulacji zakładania i prowadzenia własnej firmy, rekrutacji i selekcji pracowników, poruszania się po lokalnych rynku pracy, autoprezentacji.
 • Warsztaty akademickie – zajęcia warsztatowe współrealizowane na terenie zaprzyjaźnionych uczelni wyższych.
 • Udział  w projekcie „ Legnicka edukacja dla przyszłości”-wycieczki zawodoznawcze.

 

Sposoby realizacji działań doradczych

Działania doradcze  realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w ramach:

 • Lekcji wychowawczych lub warsztatów doradczych prowadzonych przez doradcę zawodowego.
 • Zastępstw na lekcjach przedmiotowych.
 • Wycieczek zawodowych i wizyt studyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Organizacja konkursów.

 

Tematyka godzin doradztwa zawodowego

realizowanych na zajęciach przez doradcę zawodowego w SP10 Legnica

 

KLASY 7 SP

 

Lp.

Zawodowy start - czyli poznając siebie poznaję świat

Godzin

1

Moje umiejętności – moje sukcesy, zdolności i uzdolnienia

1

2

Ja w moich oczach. Ja w oczach innych.

2

3

Jakie wartości są dla mnie ważne? Praca jako wartość w życiu człowieka.

1

4

Rozpoznaję swoje aspiracje, moje marzenia.

1

5

Zawody wokół nas.

1

6

Zawody wokół nas - kto może mi pomóc w wyborze?

1

7

Mapa karier - czyli planuję swoją przyszłość zawodową.

1

8

Autopoznanie. Przymiarka do zawodowego portfolio.

2

9

Gry i zabawy z obszaru przedsiębiorczości – współpraca się opłaca? 

2

10

Kalejdoskop kariery – warsztat diagnostyczny

1

11

Zamek – poznaj swoje predyspozycje zawodowe – warsztat multimedialny

1

12

Mapa karier – warsztat multimedialny

1

 

KLASY 8 SP

 

Lp.

Mieć dobry plan:

Godzin

1

Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy?

1

2

Świat zawodów, a potrzeby lokalnego rynku pracy.

1

3

Moje zasoby a oczekiwania pracodawców.

1

4

Co po szkole? System edukacji w Polsce.

1

5

Informacje w zasięgu ręki, czyli poznaję ofertę szkół ponadpodstawowych.

1

6

Moja kariera – marzenia do spełnienia. Czynniki planowania kariery

1

7

Wybieram zawód czy szkołę.

1

8

Co dwie głowy, to nie jedna. Kto może mi pomóc w wyborze szkoły i zawodu?

1

9

Gry i zabawy z obszaru przedsiębiorczości – współpraca się opłaca? 

1

10

Kalejdoskop kariery – warsztat diagnostyczny

1

11

Zamek – poznaj swoje predyspozycje zawodowe – warsztat multimedialny

1

12

Mapa karier – warsztat multimedialny

1

13

Tworzenie indywidualnych planów działania jako sposobu zarządzania przyszłością

2

14

Redagowanie dokumentów aplikacyjnych: życiorys, list motywacyjny, podanie.

1

 

 

Plan pracy doradcy zawodowego rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Działanie - tematyka działań

Termin

1

Dyżur doradczy – konsultacje indywidualne

w tym wykonywanie testów predyspozycji i zainteresowań zawodowych, testów zawodoznawczych, multimedialnych testów psychologiczno-zawodowych, opracowywanie z uczniem indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego.

I i II semestr kl. 8 SP

2

Warsztaty doradcze – realizacja tematyki zajęć wg WSDZ - prowadzenie zajęć grupowych z wykorzystaniem technik i metod psychoedukacyjnych.

na bieżąco 

3

Doraźne zastępstwa.

na bieżąco

4

Opracowanie i publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z rejonu.

II semestr

kwiecień/maj 

5

Organizacja wizyt w szkołach ponadpodstawowych zgodnych z zainteresowaniami uczniów.

I semestr grudzień/styczeń

II semestr

maj/czerwiec

6

Organizacja wizyt studyjnych w zakładach pracy zgodnych z zainteresowaniami uczniów w tym uczestnictwo w targach pracy

I i II semestr

wg możliwości i dostępności pracodawców

 

na bieżąco wg harmonogramu UM

7

Prowadzenie warsztatów multimedialnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostyczno-symulacyjnych z obszaru doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.

I i II semestr

8

Aktywne uczestnictwo w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.

na bieżąco

9

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu doradztwa zawodowego – kursy, szkolenia, poszukiwanie materiałów, wymiana doświadczeń, udział w konferencjach metodycznych.

na bieżąco

10

Opieka indywidualna nad uczniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

na bieżąco

11

Współpraca z nauczycielami, w szczególności z wychowawcami - dzielenie się materiałami oraz doświadczeniem zawodowym. Organizacja lekcji otwartych i pokazowych.

wg potrzeb